Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie


Zarządzenie nr 0050.1.1.2022

Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie

z dnia 19 stycznia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia Procedury obsługi osób niepełnosprawnych
w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie

 

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.      Wprowadzam „Procedurę obsługi osób niepełnosprawnych w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie, zwaną dalej „Procedurą”, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Zobowiązuję pracowników Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
w Barczewie do stosowania zasad określonych w Procedurze.

§2

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia
w Barczewie zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Dyrektor

Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia

w Barczewie

Barbara Szałaj-Borowiec
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.1.1.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r.

Procedura obsługi osób niepełnosprawnych w Miejskim Zespole Oświaty
i Zdrowia w Barczewie

§ 1 Wstęp 

1.      Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych.

2.      Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.

3.      Procedura obsługi osób niepełnosprawnych określa zasady postępowania pracowników Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie
w przypadku kontaktu osób z niepełnosprawnością.


§ 2 Udogodnienia architektoniczne

1.      Przed budynkiem od strony ul. Mazurskiej w Barczewie wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

2.      Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku inwalidzkim mogą zostać obsłużone w budynku Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie
w pok. nr 2 mieszczącym się na parterze, a także po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr (89)5 146 346 wew. 94 w celu ustalenia wizyty domowej.


§ 3 Etapy Obsługi Osób Niepełnosprawnych

Osoba niepełnosprawna, jeśli jest taka potrzeba, uzyskuje pomoc u pracowników Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie:

1)     Pracownik ds. organizacyjnych przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru sprawy, następnie powiadamia pracownika odpowiedniego działu Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
w Barczewie,

2)     Powiadomiony pracownik zobowiązany jest do obsługi osoby niepełnosprawnej w Pomieszczeniu ds. organizacyjnych,

3)     Po zakończeniu obsługi Pracownik ds. organizacyjnych służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu budynku,

4)     Każdy pracownik Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie niezależnie od ustalonej procedury obsługi osób niepełnosprawnych, ma obowiązek okazania wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.


§ 4 Obsługa osób doświadczających trudności w osobistym kontakcie

Osoby doświadczające trudności z osobistym przybyciem do siedziby Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie mogą załatwić sprawy w następujący sposób:

1)     telefonicznie pod numerem: (89) 5 146 346 wew. 94,

2)     pocztą elektroniczną na adres: dyrektor-mzoiz@barczewo.pl,

3)     osobiście w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie, poprzez kontakt w Pomieszczeniu ds. organizacyjnych, lub w pozostałych pomieszczeniach,

4)     listownie na adres: Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo.

 

§ 5 Obsługa osób posiadających trudności w komunikowaniu się

1.      Osoby posiadające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy
w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie przy pomocy tzw. osoby przybranej, którą może zostać każda osoba fizyczna która została wybrana przez osobę uprawnioną i posiada ukończone 16 lat.

2.      Rolą osoby przybranej jest pomoc w załatwieniu sprawy w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie osobie doświadczonej trudności
w komunikowaniu się.

3.       Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wówczas kiedy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje tylko osobie uprawnionej.

4.       Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie zapewnia dostęp do tłumacza:

1) polskiego języka migowego PJM,

2) systemu językowo – migowego SJM,

3) sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN.

5.      Świadczenie w/w usług jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2021 r., poz. 573 ze zm.).

6.      Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, e-mail, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej) ze wskazaniem metody komunikowania się, do Miejskiego Zespołu Oświaty
i Zdrowia w Barczewie co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

7.      Zgłoszenie może być dokonane na odpowiednim formularzu (Załącznik nr 2 – Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego).

8.      Po dokonaniu zgłoszenia Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub
z nią uzgodnionym.

9.      W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w wyznaczonym terminie, Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie zawiadamia wraz
z uzasadnieniem osobę uprawnioną wskazując o innym terminie świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.


§ 6 Obieg wniosku o zapewnienie tłumacza języka migowego

1.      Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 7, składany przez osobę uprawnioną
w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie, po rejestracji
w Pomieszczeniu ds. organizacyjnych przekazywany jest do Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie, a następnie do pracownika właściwego rzeczowo do załatwienia sprawy.

2.      Jeżeli treść wniosku wskazuje, iż pomoc pracownika Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie jest niewystarczająca, lub gdy Wnioskodawca nie wyraża zgody na pomoc w komunikowaniu się przez pracownika Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie, Dyrektor jednostki podejmuje działania zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usługi
z tłumaczem posiadającym kwalifikacje przez uprawnionego. W takim przypadku, osoba składająca wniosek jest informowana o terminie udostępnienia usługi.

 

§  7 Postanowienia końcowe

Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie, mając na uwadze zapisy Konwencji ONZ z dnia
13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych jest zobowiązany okazać osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc. 


Załączniki:
  1. Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego.pdf (20.01.2022, 19:39) - pobrań: 25
Opublikował: Administrator Mzoiz
Publikacja dnia: 20.01.2022, 19:38
Dokument oglądany razy: 79
Podpisał: Administrator MZOiZ
Dokument z dnia: 20.01.2022