Godziny pracy w dniu 02.11.2023

Zarządzenie Nr 0050.1.35.2023

Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników zatrudnionych w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. -Dz. U. z 2022 r. poz. 530)

zarządzam, co następuje:

§1

1. Ustalam dzień 2 listopada 2023 r. (czwartek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie.

2. Dzień wolny, o którym mowa w §1 ust.1 został ustalony jako dzień wolny od pracy

przypadający za Święto Niepodległości 11 listopada, które w 2023 r. wypada w sobotę.

3. Pracownicy obsługi w zakresie transportu dzieci do placówek oświatowych, dzien wolny od pracy za 11 listopada będą mogli odebrać do końca listopada 2023 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na przedmiotowej stronie BIP Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie

DYREKTOR
Barbara Szałaj
Opublikował: Administrator Mzoiz
Publikacja dnia: 25.10.2023, 10:27
Dokument oglądany razy: 73