Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

To jest archiwalna wersja strony z dnia 01.12.2021, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: aktualizacjaCel projektu:

„Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika w 2022 r.”

Celem projektu jest wspieranie pracodawców oraz zachęcanie ich do zatrudnienia uczniów jako młodocianych pracowników.

Ze środków Funduszu Pracy mogą korzystać pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

1)      pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona                  u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego  młodocianych i ich wynagradzania;

2)      młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a)       w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego                                     u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

b)      w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego                                   u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

3)      młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Dofinansowanie udzielanie jest podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 743).

Efektem dofinansowania jest promocja zatrudnienia oraz aktywizacja zawodowa.

Umożliwienie pracodawcom korzystania z dofinansowania przyczyni się do zdobycia przez ucznia wybranego zawodu oraz tworzenia warunków realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. 

Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianych pracowników

1. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wypełniony wniosek o dofinansowanie kosztów nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika (wg załącznika – wzór nr 1),
2. Załączniki do wniosku wymienionego w ust. 1:

   1) kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone       w  przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz przepisach dotyczących praktycznej nauki     zawodu*,
   2) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem,
   3) kopie odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i złożył egzamin z wynikiem pozytywnym,
   4) zaświadczenie z Ochotniczego Hufca Pracy, że młodociany pracownik był jego uczestnikiem w okresie odbywania przyuczenia  – w przypadku, gdy okres przyuczenia do wykonywania określonej pracy trwał dłużej niż 6 miesięcy,
   5) kopia świadectwa pracy wystawionego przez poprzedniego pracodawcę - gdy młodociany pracownik rozpoczął praktyczną      naukę zawodu u innego pracodawcy,
   6) formularz informacji zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w  sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn.     zm.)- wg załącznika - wzór nr 3,
   7) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie uzyskanej w        bieżącym roku kalendarzowym i dwóch poprzednich latach kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy
   de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (wg załącznika – wzór nr

2).
*Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć
z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Nadmienia się że:
   1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego, kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym oraz kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzające zdanie przez młodocianego pracownika egzaminu  zawodowego, pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznie,
   2) zaświadczenie potwierdzające, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i  złożył egzamin z wynikiem pozytywnym należy przedstawić w oryginale,
   3) zaświadczenie wymienione w ust. 2 pkt 4 powinno być złożone w oryginale,
   4) kopie o których mowa w ust. 2 pkt 7, pracodawca może potwierdzić za zgodność z oryginałem własnoręcznie.

Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianych pracowników

2. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

1. Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
2. adres: Pl. Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
3. telefon 89 514 83 46, adres email: dyrektor-mzoiz@barczewo.pl

3. OPŁATY

   Brak

4. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1. Wnioski należy składać w terminie 3 miesięcy począwszy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
2. Po upływie w/w terminu dofinansowanie nie będzie przysługiwało pracodawcy.
3. Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, w sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia    wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. 
4. Termin wypłaty dofinansowania uzależniony jest od otrzymania od Wojewody na rachunek bankowy Gminy Barczewo środków       Funduszu Pracy.

5. TRYB ODWOŁAWCZY

   Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyznania dofinansowania z tytułu kształcenia młodocianych pracowników służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Barczewa, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

6. PODSTAWA PRAWNA

1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z poźn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz.1644),
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 r. poz.2010 z późn. zm.),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
5. Art. 37 ust.1 oraz art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708 z późn. zm.),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. z 2010 r.
    Nr 53, poz. 311 z późn. zm.),

Dofinansowanie kosztów kształcenia z tytułu ukończenia nauki zawodu/przyuczenia do wykonywania określonej pracy młodocianych pracowników

7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
   (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r., s.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,s. 9)

7. INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

W oświadczeniu o uzyskanej pomocy de minimis (wzór nr 2) należy uwzględnić pomoc
de minimis, pomoc de minimis w rolnictwie i pomoc de minimis w rybołówstwie uzyskaną
w okresie bieżącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, ze wszystkich źródeł, w odniesieniu do której przedsiębiorca otrzymał zaświadczenia o pomocy
de minimis.
Nie jest konieczne wypełnianie części B formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg załącznika wzór nr 3), ponieważ dla wyliczenia wartości pomocy publicznej nie wykorzystuje się stopy referencyjnej.

części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc pn. „Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis”:

-przy pytaniu: „Czy wnioskowana pomoc de minimis zostanie przeznaczona na pokrycie dających się zidentyfikować kosztów?” - powinna zostać wybrana opcja „tak”,
-przy pytaniu: „Jeśli tak, czy na pokrycie tych samych kosztów, o których mowa powyżej, podmiot otrzymał pomoc inną niż de minimis?” - należy zaznaczyć opcję „nie”.
Termin wypłaty dofinansowania uzależniony jest od otrzymania od Wojewody na rachunek bankowy Gminy Barczewo środków z Funduszu Pracy.

8. PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

Imiona, nazwiska i numery telefonów pracowników odpowiedzialnych za merytoryczne udzielanie informacji interesantom

1. Katarzyna Wesołowska 89 514 83 46 w. 94


Załączniki:
  1. KLAUZULA RODO - POMOC DE MINIMIS.docx (01.12.2021, 20:51) - pobrań: 79
  2. informacja dodatkowa - wytyczne.docx (01.12.2021, 20:50) - pobrań: 77
  3. ZAŁ 3 Formularz informacji.xls (01.12.2021, 20:50) - pobrań: 77
  4. ZAŁ 2 Oświadczenie o otrzymaniu - nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc (01.12.2021, 20:49) - pobrań: 78
  5. ZAŁ 1 Wniosek o dofinansowanie.doc (01.12.2021, 20:48) - pobrań: 79
  6. zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc (01.12.2021, 20:47) - pobrań: 76
  7. Informacja Młodociani.docx (01.12.2021, 20:47) - pobrań: 92
Opublikował: Administrator Mzoiz
Publikacja dnia: 04.04.2022, 18:45
Dokument oglądany razy: 212
Podpisał: Katarzyna Wesołowska
Dokument z dnia: 01.12.2021