Deklaracja Dostępności

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-11-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności z powodu:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • mapa placówek medycznych nie jest dostępna,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-01-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) - można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Kręciewska, ewelina.kreciewska@barczewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 089 514 83 46 wew. 94.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek jest wyposażony w podjazd dla wózków.
 2. Budynek jest wyposażony w windy, których klawisze oznaczone są także alfabetem Braile'a.
 3. Punkt informacyjny znajduje się przy głównym wejściu i jest wyposażony w gniazdo pętli indukcyjnej.
 4. Parking posiada pięć wyznaczonych i wyraźnie oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Do budynku można wejść z psem asystującym.

Udogodnienia

Budynek: Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia, Plac Ratuszowy 1.

Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia mieści się w budynku Urzędu Miejskiego.
   1. Do Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenie na parterze.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Barczewie - Plac Ratuszowy 1.
W budynku nie ma dostępnej windy, jednakże pracownicy Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia są dostępni dla interesantów i obsługują ich na parterze. 
   2. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
   3.  Przed budynkiem od strony ul. Mazurskiej wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

 1. Brak systemu przyzywowego w toaletach.
 2. W budynku nie ma dostępnej windy

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AAA.